شکلات سانگیت بزرگ

توضیحات
24 عدد در جعبه

6 جعبه در کارتن