تابلت سفيد بزرگ

توضیحات
٦بسته در جعبه ٤جعبه در كارتن