سان گیت متوسط

توضیحات
36 عدد در جعبه

6جعبه در کارتن